Polityka prywatności

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ODNOVACLINIC sp. z o.o. 40-246 Katowice ul. Porcelanowa 23 S
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych, ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej , ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz przepisów odsyłających do tych ustaw.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami:
  • zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości
  • zasadą ograniczenia celu
  • zasadą minimalizacji danych
  • zasadą prawidłowości danych
  • zasadą ograniczenia przechowania danych
  • zasadą integralności i poufności danych
  • zasadą rozliczalności
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
  • nazwisko i imię / imiona/
  • datę urodzenia
  • oznaczenie płci
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia , całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażania zgody – nazwisko i imię / imiona/ przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego oraz jego adres zamieszkania
  • numer identyfikacyjny pacjenta podany w przypadku braku innych danych
  • rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą
  • dane osobowe lekarzy lub innych osób uprawionych po stronie podmiotu do zlecenia badania / imię i nazwisko lekarza kierującego, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, nr prawa wykonywania zawodu/
  • lekarzy i innych osób uprawionych do dostępu do wyników badań
  • numer telefonu, adres e- mail
  • inne informacje lub dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, udzielania świadczenia medycznego
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępnianie innym podmiotom z wykluczeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa .
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania oraz kontroli.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 4. Przepisy art.221 §1 – 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jednolity z 1998 r.: Dz.U.Nr21, poz.94 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych z nią związanych
Zamknij

KONTAKT

ul. Porcelanowa 23 s, 40-246

Katowice Recepcja:
tel. +48 32 308 77 33
tel. +48 796 772 977
tel. +48 796 775 277
rejestracja@odnovaclinic.com

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek:
07:00 – 21:00

Sobota:
07:00 – 16:00

Niedziela: zamknięte

Zobacz nas na: